VAT

(podatek)
Synonimy: podatek VAT

Polska2041 (17)