bank

(instytucja finansowa)
Synonimy: banki, banki

Polska2041 (38)