Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Szybki internet dla szkół

We wszystkich szkołach za trzy lata będzie działał szybki i wydajny internet. W ten sposób mają zniknąć różnice w umiejętnościach cyfrowych uczniów ze wsi i małych miasteczek w porównaniu do mieszkańców dużych miast. W przyszłości dzięki temu zwiększy się potencjał intelektualny małych i średnich firm.

Resorty: cyfryzacji i edukacji narodowej przedstawiły projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To rządowy program cyfryzacji polskich jednostek oświatowych, jaki ma być zrealizowany do końca 2020 roku. Jak tłumaczy resort cyfryzacji brak powszechnego dostępu do szybkiego Internetu stanowi przeszkodę do budowy potencjału intelektualnego społeczeństwa oraz utrzymywania skutecznej przewagi konkurencyjnej gospodarki. Ministerstwo szacuje, że dzięki podniesieniu kwalifikacji cyfrowych ludzi młodych, sektor małych i średnich firm zyska ok. 0,5 mld zł w ciągu dekady.

Reklama

Obecnie co piąta szkoła i placówka oświatowa (23 proc.) znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Ponad 40 proc. korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Oznacza to, że większość jednostek oświatowych w Polsce jest wykluczona cyfrowo - tłumaczy ministerstwo cyfryzacji. I chce to zmienić. Ponieważ braki wynikają z fizycznej niedostępności odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej albo (lub równocześnie) z braku pieniędzy na zakup wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych, to potrzebne są skoordynowane działania w skali kraju.

Resort tłumaczy, że wykluczenie cyfrowe oznacza, że w szkołach nie mogą być wykorzystywane cyfrowe pomoce edukacyjne, pozwalające kształcić, nabywać i rozwijać kompetencje i umiejętności cyfrowe. Jeśli sytuacja się nie zmieni to pogłębią się różnice w szansach edukacyjnych i zawodowych pomiędzy uczniami z dużych miast a uczniami z mniejszych miejscowości i wsi.

Projekt ustawy zakłada powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, będącej publiczną siecią telekomunikacyjną, za pomocą której operator sieci będzie dostarczać szkołom podstawowym i ponadpodstawowym usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usługi szeroko pojętego bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego ("podstawowy" standard usługi czyli zapewnienie transmisji danych o symetrycznej przepustowości wynoszącej do 100 Mb/s będzie nieodpłatny). Działania mają kosztować ponad 1,6 mld zł. Sfinansowane zostaną z pieniędzy unijnych i budżetu centralnego.

OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (do której operator sieci OSE będzie musiał uzyskać dostęp).

Spodziewane efekt programu to (jak napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy):

1) zapewnienie powszechnego i równego dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej i usług dostępu do bardzo szybkiego Internetu dla szkół;

2) zmiana w sposobie kształcenia uczniów poprzez włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem sieci Internet (np. zapewnianych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub jego jednostki podległe);

3) przyczynienie się do rozwoju nowych form kształcenia oraz kompetencji i umiejętności cyfrowych (w tym powszechna nauka programowania);

4) wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału,

5) zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie (w szczególności przed dostępem do treści zagrażających prawidłowemu rozwojowi uczniów).

OSE ma działać w szkołach:

1) podstawowych i ponadpodstawowych, w tym: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowych i mistrzostwa sportowego,

2) ponadpodstawowych rolniczych, leśnych, morskich, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,

3) artystycznych,

- z wyjątkiem szkół dla dorosłych.

Ministerstwo nie wyklucza rozszerzenia programu w przyszłości na inne jednostki wchodzące w skład systemu oświaty. Podobne programy zrealizowano w Irlandii, Danii czy Japonii.

aft

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: internet | małe i średnie firmy | społeczeństwo

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM