Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Coraz więcej ryzyk w sieci

Rozwijający się szybko internet tworzy nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa. Rośnie także podatność na zagrożenia starego typu, dotąd nie ograniczone. Raport Cisco stwierdza, iż zapanowanie od strony bezpieczeństwa IT nad siecią stanie się wyjątkowo trudne - do roku 2021 globalny ruch IP wzrośnie trzykrotnie.

Raport Cisco Visual Networking Index (VNI) Complete Forecast pokazuje tendencje wzrostu globalnej sieci. Jak wskazuje, nadal rozwój ten jest eksplozywny, chaotyczny i trudny do opanowania, co wiąże się z szybkim wdrażaniem i absorpcją nowych technologii. W ciągu najbliższych 5 lat, w okresie 2016 - 2021, znaczący wpływ na modernizację IP będzie miała transformacja cyfrowa. W tym okresie należy spodziewać się bowiem wzrostu liczby użytkowników Internetu z 3,3 do 4,6 mld osób, czyli 58 proc. globalnej populacji. Wzrośnie także liczba wykorzystywanych urządzeń osobistych, średnio z 2,3 do 3,5 na osobę, co doprowadzi do zwiększenia średniej przepustowości łączy szerokopasmowych z 27,5 do 53 Mb/s. Przy tym ruch internetowy w godzinach szczytu rośnie szybciej niż średni ruch w Internecie i w analizowanym okresie wzrośnie 4,6-krotnie.

Reklama

W tym samym okresie globalny ruch w sieciach IP wzrośnie trzykrotnie i do 2021 roku osiągnie poziom 3,3 zettabajtów (ZB), w porównaniu do 1,2 zettabajta w roku 2016 (zettabajt = tryliard bajtów). Najszybciej procentowo będzie się rozwijał segment połączeń automatycznych Machine-to-Machine (M2M), obsługujący ruch związany z aplikacjami IoT (Internet of Things). Połączenia z tego ruchu przekroczą do 2021 roku połowę liczby wszystkich urządzeń i połączeń (13,7 z 27,1 mld), a transmitowane przez nie dane będą odpowiadały za 5 proc. globalnego ruchu w sieciach IP. Jest to dużo zważywszy, że połączenia M2M związane z IoT jeszcze rok temu odpowiadały za 0,5 proc. globalnego ruchu sieciowego.

Przyczyną tak szybkiego wzrostu jest upowszechnienie Internet of Things w aplikacjach telemedycyny, inteligentnych domach, transporcie i motoryzacji. Istotny jest zwłaszcza segment medyczny, gdzie poza telemedycyną inteligentne aplikacje jak np., dozowniki leków, rozruszniki serca, spowodują średni wzrost ruchu o 30 proc. rocznie. Motoryzacyjne i w inteligentnych domach zastosowania IoT wygenerują ruch nieco mniejszy - wzrost o 29 proc.

Z kolei wideo będzie coraz bardziej dominować w ruchu w sieciach IP. Do 2021 roku będzie miało 80 proc. w nim, co stanowi wzrost z 67 proc. w roku 2016, zaś jego nowe formy jak internetowe wideo transmitowane na żywo do roku 2021 spowodują 15- krotny wzrost. Tym samym zwiększą swój udział w całkowitym ruchu IP do 13 proc., co będzie to wynikało z popularyzacji aplikacji do strumieniowej transmisji TV oraz udostępniania wideo w sieciach społecznościowych. Wzrośnie też popularność VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality) i aplikacje związane z tymi zastosowaniami podniosą ruch w Internecie 20-krotnie, co oznacza 1 proc. udział w globalnym ruchu w sieci.

Według Łukasza Bromirskiego, dyrektora technicznego Cisco w Polsce to właśnie rozwój infrastruktury sieciowej i "mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo będą miały krytyczne znaczenie dla przyszłości Internetu", ale jak wynika z raportu nie zawsze rozwój ten będzie równomierny. Według danych dla regionu CEE (Europa Środkowa i Wschodnia bez Rosji), w pięcioleciu 2016-2021 nastąpi 3-krotny wzrost ruchu w sieciach IP, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 26 proc. W efekcie w 2021 roku ruch internetowy w regionie będzie 240-krotnie wyższy niż w 2005 roku.

W przypadku urządzeń mobilnych, w tym samym okresie ruch wzrośnie 6-krotnie, co oznacza średnioroczny wzrost wynoszący 44 proc., a więc 2-krotnie większy niż w stacjonarnych sieciach IP, przy czym ruch sieci mobilnych w całkowitym ruchu IP urośnie z 16 proc. w 2016 roku do 31 proc. w 2021 roku.

Podobne do globalnych będą także trendy dotyczące ruchu wideo, który wzrośnie w latach 2016-2021 5-krotnie do poziomu 76 proc. w całkowitym ruchu IP (w 2016 roku było to 53 proc.), zaś poziom rocznych wzrostów wyniesie 35 proc. Z tego 62 proc. będzie stanowić transmisja wideo w jakości HD, a 10,5 proc. - ultra HD. Taki sam będzie wzrost generowany przez gry online, co da w efekcie 2 proc.. udziału w segmencie konsumenckim.

W 2021 roku na jednego mieszkańca będzie przypadało około 3 urządzeń mających połączenie z Internetem, przy czym. 49 proc. z nich będą stanowić urządzenia połączone z sieciami mobilnymi, a 47 proc. to moduły M2M,a więc nieprzypisane do konkretnego użytkownika. Ruch w sieciach IP w 2021 roku w 22 proc. będzie generowany prymy komputery PC (wzrost z 58 proc. w 2016 roku),w 53 proc. przez smartfony (wzrost z 22 proc. w 2016 roku), w 12 proc. przez tablety.

W 2021 roku 53 proc. ruchu w sieciach IP będzie generowane przez smartfony (w 2016 roku było to 22 proc. ), w 22 proc. przez komputery PC, w 12 proc. przez tablety, w 8 proc. przez odbiorniki TV i 5 proc. przez moduły M2M.

Średnia przepustowość stacjonarnych połączeń szerokopasmowych w latach 2016-2021 wzrośnie 1,7-krotnie z 24,8 Mb/s do 42 Mb/s, zaś połączeń mobilnych 3-krotnie i osiągnie w 2021 roku 22 Mb/s. Z kolei jeśli chodzi o podział na sieci, to w 2021 roku udziały dostępowe będą wynosiły: dla sieci komórkowych 20 proc. ( w 2016 roku 10 proc.), stacjonarnych 27 proc. (38 proc. w 2016 roku), zaś Wi-Fi - 53 proc. (w 2016 roku - 52 proc.) W przypadku Wi-Fi i sieci mobilnych w ostatnim roku tego pięcioletniego okresu generować będą one 73 proc. całkowitego ruchu w Internecie, przy czym liczba publicznych i prywatnych hotspotów Wi-Fi wzrośnie 6-krotnie w latach 2016-2021 z 94 mln do 541,6 mln, zaś prywatnych sieci Wi-Fi w 2021 roku będzie 526,2 mln ( w 2016 roku - 85 mln). Krajami, w których liczba sieci Wi-Fi będzie największa, mają być: Chiny (170 mln), USA (86 mln), Japonia (33 mln) i Francja (30 mln).

Co ciekawe, rosnąć będzie w sieci ruch brzegowy: w 2021 roku ponad 35 proc. ruchu internetowego sytuować się będzie poza infrastrukturą szkieletową, zaś 23 proc. będzie obsługiwane przez infrastrukturę regionalną (w 2016 roku 20 proc.). Krajowe sieci szkieletowe w 2021 roku obsłużą 41 proc. ruchu internetowego ( w 2016 roku - 58 proc.).

Ruch w korporacyjnych sieciach SD-WAN będzie rósł w tempie 44 proc. rocznie; w przypadku tradycyjnych sieci WAN będzie to 5 proc. W latach 2016-2021 nastąpi sześciokrotny wzrost ruchu w sieciach SD-WAN i w 2021 roku będą one miały 25 proc. udziału w całkowitym ruchu WAN.

Coraz trudniej będzie zachować stabilny poziom bezpieczeństwa - już obecnie średnia siła ataków DDoS (Distributed Denial of Service) systematycznie rośnie i zbliża się do poziomu 1,2 Gb/s - jest to wartość, która powoduje, że większość firm MSP może zostać całkowicie odcięta od Internetu, poprzez zalanie serwerów i urządzeń sieciowych zapytaniami generowanymi przez dużą liczbę urządzeń o różnych adresach IP. W opisywanym okresie szczytowe wartości natężenia takich ataków rosną o 60 proc. z roku na rok i mogą osiągnąć poziom sięgający 18 proc. krajowego ruchu internetowego w danym momencie. W 2016 roku liczba ataków DDoS wzrosła o 172 proc., zaś do 2021 roku wzrośnie 2,5-krotnie, do 3,1 mln ataków rocznie.

Marek Meissner

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: bezpieczeństwo w sieci | ryzyko | ataki hakerów | IT | internet

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM